Aktivity

Seminář - Minulost, současnost a budoucnost průmyslu a energetiky v Krušnohoří

Popularizační semináře pro studenty českých a saských středních škol v česko-saském regionu, které posluchačům přiblíží situaci před 25 lety a porovnají se stavem, který je dnes. Příklady sanací starých důlních děl, skládek odpadů chemických továren.


Seminář - Nové čisté uhelné technologie výroby energie pod krušnými horami – jak dlouho budou ještě v provozu staré?

Dvouhodinové popularizační semináře pro studenty středních škol v regionu, které přiblíží posluchačům minulost a současný stav výroby elektřiny v regionu a nastíní perspektivy dalšího vývoje tohoto průmyslového odvětví.


Seminář - Nová vize Evropské unie, Cirkulární ekonomika a odpady, kam s nimi?

Pro studenty středních a vysokých škol je připraven seminář s exkurzí zaměřený na problematiku nakládání s odpady. Na semináři budou studenti seznámeni např. s možnostmi předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů, způsoby odstraňování odpadů a systémem třídění komunálního odpadu.

Po semináři bude následovat:
Exkurze I - na skládku odpadů a rekultivační plochu, kde jsou využívány produkty po spalování uhlí.
Exkurze II - využívání alternativního paliva v cementárně a rekultivační plochu, kde jsou využívány produkty po spalování uhlí.


Seminář - O rekultivační problematice v podmínkách mostecké pánve

V první části semináře budou formou prezentace ukázány a popsány hlavní lokality mostecké pánve. Půjde o velké povrchové doly Bílina, Vršany, Armáda a Libouš a dále o významné výsypkové lokality (vnější výsypky Radovesice, Střimice, Pokrok, Obránců Míru, Merkur, Březno a vnitřní výsypky Bílina, ČSA, Vršany a Libouš).

Ve druhé části semináře bude představena tzv. „Česká rekultivační škola“. Bude popsán optimální postup rekultivačních prací začínající mapováním zájmového území pomocí půdní sondy. Pak následuje charakteristika zjištěných zemin (v podmínkách mostecké pánve jde o žluté jíly, hnědé jílovce, písky, směsné výsypkové zeminy a fytotoxické zeminy) a výběr vhodných rekultivačních aditiv (v podmínkách mostecké pánve jde o ornici, spraše, bentonity, slíny a komposty). Poslední částí je zpracování projektu technických prací a biologické rekultivace dle rekultivačního záměru v souladu s platnými metodikami. Na příkladu jezera Most bude popsána i metodika hydrické rekultivace.

V závěru semináře budou ukázány možnosti nejnovějších rekultivačních trendů. Půjde o možnosti zakládání ploch ponechaných přirozené sukcesi v podmínkách mostecké pánve, výběr vhodných výsypkových lokalit a četnost těchto ploch. Výklad bude doplněn hodnocením prvních zkušeností.


Celodenní exkurze - Obnova krajiny, zahlazení následků těžby – příležitost pro sport a rekreaci

Exkurze budou realizovány jak v regionu Severozápadních Čech, tak i na druhé straně hranice v Saském regionu. Na české straně hranice jsou plánovány dvě typové exkurze do dvou oblastí mostecké hnědouhelné pánve. Jedna bude zaměřena na oblast Bíliny, Teplic a Ústí nad Labem, druhá se bude věnovat regionu Mostecka. Součástí celodenní akce bude také krátký seminář o rekultivační problematice v podmínkách mostecké pánve (viz výše).

Exkurze po rekultivačních lokalitách mostecké pánve:

Exkurze I bude vedena trasou: VÚHU a.s. – Ústí nad Labem – jezero Milada u Ústí nad Labem – výsypka Radovesice – lom Bílina - výsypka Pokrok – jezero Barbora - Ústí nad Labem – VÚHU a.s.

První navštívenou lokalitou bude jezero Milada jako největší česká hydrická rekultivace již předaná pro rekreační účely. Studenti budou seznámeni s historií lokality a průběhem rekultivace a plány na rekreační využití této lokality. Další exkurzní lokalitou bude výsypka Radovesice, která bude nejvýznamnější navštívenou oblastí. Studenti se zde seznámí s metodikou a historií rekultivace výsypky, která byla založena na aplikaci slínů jako rekultivačního substrátu. Budou zde navštíveny jednotlivé rekultivované oblasti, kde bude k dispozici připravená půdní sonda zastihující antropogenní půdní profil celého kořenícího horizontu. Součástí programu bude i prohlídka dvou ploch ponechaných přirozené sukcesi o stáří 27 a 15 let, které představují v současnosti svou rozlohou 20 a 32 ha největší sukcesní plochy České republiky. I zde bude připravena půdní sonda. Při přejezdu na výsypku Pokrok bude navštívena vyhlídka na lom Bílina s výkladem o historii a geologii tohoto největšího povrchového dolu České republiky. Další exkurzní lokalitou bude mladší výsypka Pokrok. Zde budou zhodnoceny možnosti zemědělské rekultivace, která tvoří většinu povrchu výsypky, a bude navštívena mladá sukcesní plocha o rozloze 2 ha. Program exkurze bude zakončen prohlídkou břehů jezera Barbora, které představuje příklad maloplošné, ale mimořádně úspěšné hydrické rekultivace využívané pro rekreační účely.

Exkurze II bude vedena trasou: VÚHU a.s. – jezero Most – výsypka Střimice – lokalita Dobrčice – lom Vršany – oblast Dolů Nástup Tušimice – VÚHU a.s.

První navštívenou lokalitou bude jezero Most jako vůbec největší hydrická rekultivace České republiky, která však dosud nebyla předaná pro využití pro rekreační účely. Studenti budou seznámeni s historií lokality, průběhem rekultivace a pedologií břehů jezera. Další navštívenou lokalitou bude výsypka Střimice, která bude nejvýznamnější navštívenou oblastí. Studenti se zde seznámí s metodikou a historií rekultivace výsypky, která byla založena na aplikaci bentonitů jako rekultivačního substrátu. Budou zde navštíveny jednotlivé rekultivované oblasti, kde bude k dispozici připravená půdní sonda zastihující antropogenní půdní profil celého kořenícího horizontu. Součástí programu bude i prohlídka malé pokusné plochy ponechané přirozené sukcesi o stáří cca 45 let. Plocha je tvořena původními fytotoxickými výsypkovými zeminami, které budou studentům popsány. Ukázány budou typické erozní rýhy a vzácná kyselomilná flóra. Další exkurzní lokalitou bude rekultivovaná těžebna vypáleného jílu Dobrčice. Zde bude studentům popsána metodika a výsledky rekultivace a ukázán unikátní geologický profil stěny těžebny. Při přejezdu do oblasti Dolů Nástup Tušimice (DNT) bude navštívena vyhlídka na lom Vršany s výkladem o historii a geologii tohoto povrchového dolu. Program exkurze bude zakončen v oblasti DNT prohlídkou geologického parku s informačními panely a s vyhlídkou na lom Libouš. Studentům zde bude ukázána i náročná rekultivace severních svahů lomů Merkur a Libouš.


Stáže - v odborných útvarech VÚHU a.s. pro studenty středních škol

Stáž I - týdenní stáž pro studenty středních škol v odborných útvarech VÚHU a.s. zabývajících se přípravou a plánováním těžby uhlí, analýzou uhlí a produktů po spalování uhlí. Cílem stáže je seznámit studenty s celým procesem těžby a užití uhlí, včetně možností využití produktů po spalování uhlí s ohledem na životní prostředí. Dále budou prezentovány výsledky výzkumných projektů, které byly a jsou realizovány v oblasti těžby a využití uhlí a produktů po spalování uhlí.

Stáž II - týdenní stáž pro studenty středních škol v odborných útvarech VÚHU a.s. zabývajících se přípravou a plánováním rekultivace krajiny po těžbě uhlí. Cílem je seznámit studenty se všemi etapami realizace rekultivačních prací, s typy rekultivací a praktickými výsledky rekultivace krajiny na území regionu a ekonomickými ukazateli rekultivace krajiny.


Demonstrační projekt - Ekologická opatření při těžbě a úpravě hnědého uhlí

Demonstrační projekt bude realizován formou přednášky a prezentací, ve kterých budou představeny ukázky současného stavu technologií při těžbě, dopravě a užití uhlí. V rámci jednotlivých prezentací bude provedena ukázka transferu nejnovějších poznatků z dané oblasti do praxe se zaměřením na konkrétní, již realizované úpravy technologií, praktické aplikace a vyvinuté technologie nasazené v praxi hnědouhelného lomu s cílem snížení šíření prašnosti od konkrétních zdrojů (přesypy DPD, skládky, zakladače atd.) do okolí a ochrany životního prostředí obecně. Součástí přednášek bude stručný teoretický rozbor šíření prašnosti a detailní popis možností jednotlivých variant zamezování šíření prašnosti do okolí (mokrá a suchá cesta) využívaných historicky v minulosti až po současnost, se zhodnocením jednotlivých kladů a záporů, které tato protiprašná opatření přinášela.

Na dané téma bude poté řešitelským týmem odborného útvaru VÚHU a.s. - Technologické procesy a diagnostika - realizována exkurze do skutečných těžebních provozů v mosteckém regionu, která bude demonstrovat uplatnění technologií protiprašných opatření u jednotlivých provozovatelů klíčových technologií. Budou organizovány prohlídky zakrytování přesypů poháněcích stanic a prohlídky instalací rotačních mlžících jednotek na Vršanské uhelné a.s. a Severočeských dolech a.s. – lom Bílina. Tyto exkurze budou také součástí i týdenních stáží v odborných útvarech VÚHU a.s.

Bližší informace: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., (+420 476 208 724) (zarubova@vuhu.cz)