O projektu

Cíle projektu

Cílem projektu je vzdělávat mladé lidi v zájmové oblasti Programu spolupráce v oblasti ekologicky přijatelného získávání energií ve vazbě na životní prostředí. Dalším cílem je výměna odborných zkušeností odborníků zajišťujících vzdělávání v rámci projektu.

Zdroje energie zahrnuté v energetickém mixu národních států hrají v česko-saském regionu důležitou roli. V rámci projektu bude vytvořen soubor vzdělávacích aktivit, které přiblíží studentům danou problematiku a zvýší jejich znalosti v oblasti ekologie.

Zapojení studentů do projektu zvýší jejich jazykové znalosti, vzdělání a správné ekologické povědomí absolventů projektu bude mít příznivý vliv na jejich uplatnění na trhu práce. Absolventi projektu by měli v budoucnu působit jako hnací síla růstu regionální ekonomiky na obou stranách hranice. Proto je zapotřebí zvýšit publicitu studia na technicky zaměřených středních a vysokých školách.

Výměna odborných zkušeností odborníků bude probíhat při přípravě i při realizaci vzdělávacích aktivit projektu. Odborníci se budou setkávat, diskutovat a vzájemně si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti ekologicky přijatelného využití energetických zdrojů v rámci regionu.

Setkávání studentů z obou stran hranice bude probíhat při odborných seminářích, exkurzích, stážích a demonstračních projektech. Jazykové a komunikační dovednosti studentů budou rozvíjeny při e-learningových kurzech, které budou připraveny paralelně v obou jazycích.

Jak bude projekt realizován

Na začátku realizace projektu budou vytvořeny propagační materiály s přehledem veškerých vzdělávacích aktivit, které budou nabízeny cílové skupině po dobu trvání projektu. Dále budou vytvořeny webové stránky projektu a budou připravovány výukové podklady pro odborné semináře, demonstrační projekty, exkurze a e-learningové kurzy. Bude sestavena databáze kontaktů s adresami středních škol, na které budou zaslány informace o vzdělávacích aktivitách projektu s možností realizace odborných seminářů přímo v prostorách škol.

Propagace výukových nabídek bude zajištěna formou informačního stánku projektu na veřejných akcích (Den otevřených dveří, Noc vědy). Jako další informační médium budou využity sociální sítě.

Budou připraveny a realizovány vzdělávací aktivity projektu, které budou obsahově zaměřeny na následující 4 pilíře:

 1. Staré ekologické zátěže v regionu a jejich zneškodnění.
 2. Budoucnost výroby energie.
 3. Může být uhlí novou surovinou pro průmysl?
 4. Další aktivity.

Odborná náplň jednotlivých pilířů

Pilíř č. 1

 1. Minulost, současnost a budoucnost průmyslu a energetiky v Krušnohoří (odborný seminář)
 2. Obnova krajiny, zahlazení následků těžby – příležitost pro sport a rekreaci (celodenní exkurze)
 3. Nové vize Evropské unie – cirkulární ekonomika a nakládání s odpady (odborný seminář + exkurze)
 4. Následky kyselé depozice, acidifikace a eutrofizace – kdy budou lesy a vody opět zdravé? (odborný seminář)

Pilíř č. 2

 1. Nové čisté uhelné technologie výroby energie v zájmové oblasti Programu spolupráce (odborný seminář)
 2. Globální oteplování a klimatická změna – je s tím možné něco udělat? (e-learningový kurz)
 3. Ekologická opatření při těžbě a úpravě (demonstrační projekt)
 4. Technologie zachycování oxidu uhličitého ze spalin (demonstrační projekt)
 5. Ukázky analytických postupů analýz různých druhů paliv a biopaliv (stáž v laboratoři)
 6. Nová paliva – na co budeme zítra jezdit? (odborná přednáška)
 7. Energetické suroviny, produkty a technologie (odborná přednáška)
 8. Potenciál termochemické konverze energetických surovin (odborná přednáška)
 9. Využití energetických surovin (exkurze)
 10. Bioplynová stanice (exkurze)
 11. Teplárna (exkurze)
 12. Elektrárna Schwarze Pumpe (exkurze)

Pilíř č. 3

 1. Nové čisté uhelné technologie pro výrobu kapalných paliv v regionu (e-learningový kurz)
 2. Minulost, současnost a budoucnost výroby plynu z uhlí (odborný seminář)
 3. Výzkumné projekty v oblasti těžby a využití uhlí včetně produktů po spalování uhlí (stáž)
 4. Rekultivace krajiny po těžbě uhlí včetně ekonomických ukazatelů (stáž)

Pilíř č. 4

 1. Den otevřených dveří (informační stánek projektu)
 2. Noc vědy (informační stánek projektu)
 3. Letní škola středoškolských pedagogů (odborná přednáška, propagace projektu)

Očekávané výsledky projektu

Výsledkem projektu bude zlepšení vnímání energetického sektoru obou regionů, jehož činnost je a nadále bude nezbytná pro další rozvoj oblasti, mladými obyvateli regionu, kteří absolvují některou ze vzdělávacích aktivit kurzu. Dalším výsledkem projektu budou studijní podklady využitelné k dalšímu vzdělávání lidí i mimo region (e-learning, prezentace na odborných seminářích a další studijní podklady).