Partneři

K realizaci projektu se spojili a budou se podílet následující významné výzkumné a vzdělávací organizace z obou stran hranice vedoucí po Krušných horách.

VÚHU

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.

Činnost společnosti se v posledních letech zaměřuje na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.
Na základě požadavku a potřeb zákazníků se rozšířil okruh činnosti z oblasti aplikovaného výzkumu i do činností expertizních, inženýrského poradenství, projekčních a konstrukčních prací, investorských a servisních služeb.


VÚHU

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

spojuje tradici s nejmodernějšími nano- a biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.

Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší je jedním z pěti ústavů Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. Zabývá se výukou studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia studijních oborů Chemie a technologie paliv a prostředí a Chemie a technologie ochrany životního prostředí se zaměřením na plynná paliva, pevná paliva a biopaliv a ochranu ovzduší. Výzkumná činnost ústavu je zaměřena na problematiku přepravy, distribuce a zpracování zemního plynu, chemické a energetické využití uhlí a koksu, využití biomasy k výrobě alternativních paliv a také na technologie ochrany ovzduší a zpracováním odpadních plynů.


VÚHU

Technische Universität Bergakademie Freiberg

jako univerzita zaměřená na využívání přírodních zdrojů je TU BA Freiberg v oblasti výzkumu a výuky orientována především na zodpovědné využívání surovinových zdrojů Země. Středem pozornosti Institutu pro energetické a chemické inženýrství (IEC) v oblasti výuky a výzkumu je tedy efektivní a udržitelné využívání fosilních a obnovitelných zdroje energie. Klíčovou záležitostí jsou termochemické konverzní procesy, jejichž prostřednictvím lze vyrábět širokou škálu výrobků, jako jsou elektřina a teplo, ale i syntetické materiály pro chemický průmysl, paliva nebo koks pro metalurgii a ochranu životního prostředí.